•   
  •   
  • ผู้โดยสาร
  • 12 ปี ขึ้นไป
  • อายุร 2-11 ปี
  • 1-23 เดือน
ผู้ใหญ่ (12ปี ขึ้นไป) เด็ก (2-11 ปี) เด็ก (1-23 เดือน)